Нетішин бажає приєднатися до Рівного, - соцопитування

Неділя, 28 червня 2020, 15:26
Такі дані репрезентативного опитування, проведеного міською владою Нетішина у зв’язку з реформою децентралізації, а саме її третього етапу.
Нетішин бажає приєднатися до Рівного, - соцопитування

Про це пише шепетівська газета «День за днем».

В матеріалі газети нагадується, що реформа децентралізації в Україні йде трьома етапами. Міського голову Нетішина Олександра Супрунюка вона насторожує. Адже бу­де вве­де­ний ін­сти­тут пре­фек­тів — це го­ло­ви рай­дер­жадмі­ніс­тра­цій тіль­ки з до­дат­ко­ви­ми пов­но­ва­жен­ня­ми: про­ку­рорсь­ки­ми і наг­ля­до­ви­ми, з пра­вом втру­чан­ня в бюд­же­ти міст і ОТГ. При цьому міс­та об­ласно­го зна­чен­ня та ОТГ втра­тять свій ста­тус. Як­що ра­ні­ше ство­ре­ні ОТГ «під­тя­гу­ва­лись» за пов­но­ва­жен­ня­ми, фун­кці­ями і фі­нан­са­ми до міст об­ласно­го зна­чен­ня, то ни­ні пла­ну­єть­ся заб­ра­ти фі­нан­си в ОТГ і міст об­ласно­го зна­чен­ня в райони, і район (пре­фект) ді­ли­ти­ме їх.

— У­явіть со­бі: хто да­ва­ти­ме гро­ші на до­дат­ко­ві гур­тки? Для до­дат­ко­вих доп­лат для ме­ди­ків чи ос­ві­тян, які во­ни ни­ні от­ри­му­ють в Не­ті­ши­ні? Зро­зу­мі­ло, що Не­ті­шин за­ли­шить­ся без фі­нан­со­во­го ре­сур­су і місь­кі го­ло­ви пе­рет­во­рять­ся на го­ло­ви сіль­ських рад, які бу­дуть «бі­га­ти» в район і про­си­ти свої гро­ші для то­го, щоб ре­алі­зу­ва­ти пев­ний ін­фраструк­турний про­єкт чи на щось ін­ше. Ще ма­ють на­мір зап­ро­ва­ди­ти од­ну дур­ни­цю, інак­ше наз­веш: пре­фек­ти, а не об­ра­ний гро­ма­дою го­ло­ва ОТГ чи місь­кої ра­ди, бу­дуть вес­ти се­сії ОТГ та місь­кі. У­явіть со­бі, які рі­шен­ня во­ни прий­ма­ти­муть і за що від­по­ві­да­ти­муть, як­що пре­фект пе­ре­бу­ва­ти­ме на по­са­ді 3 ро­ки, а по­тім змі­ню­ва­ти­меть­ся. Його приз­на­ча­ти­ме на по­са­ду пре­зи­дент і він від­по­ві­да­ти­ме тіль­ки пе­ред пре­зи­ден­том, а не пе­ред гро­ма­дою. Та­ким чи­ном бу­де ви­бу­ду­ва­на су­во­ра вер­ти­каль вла­ди, — по­ді­лив­ся сво­їми дум­ка­ми що­до на­мі­рів но­вов­ве­день Олек­сандр Суп­ру­нюк

comments powered by HyperComments